INTERNSHIP

Form 1 หรือ "หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน"  สำหรับการยื่นขอหนังสือฝึกงานกับหน่วยงาน โดยโครงการฯ จะดำเนินการออกเอกสารให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบดำเนินการประสานส่งเอกสารกับหน่วยงานเอง
 
การขอเอกสาร สามารถขอเอกสารได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ฉบับ และจะขอเอกสารฉบับที่ 2 ได้ ก็ต่อเมื่อหน่วยงานแรกปฏิเสธการรับเข้าฝึกงาน โดยนักศึกษาจะต้องยื่นหลักฐานการปฏิเสธ เพื่อขอหนังสือฉบับที่ 2
 

ระยะเวลาดำเนินการออกเอกสาร  3-7 วันทำการ

 

Supported file types and file is not more than MB