Form1 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน

การขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน สามารถขอได้ครั้งละ 1 ฉบับ และขอสูงสุด 2 ครั้ง หากจะขอฉบับที่ 2 ต้องมีหนังสือการปฏิเสธจากหน่วยงานแรกเท่านั้น

ระยะเวลาการออกหนังสือ 5-10 วันทำการ *โปรดกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

Supported file types and file is not more than MB